ң

wddx_add_vars

(PHP 3>= 3.0.7, PHP 4)

wddx_add_vars - WDDX ID.

wddx_add_vars (int packet_id, mixed name_var [, mixed ...])

wddx_add_vars() packet_id . , wddx_serialize_vars() .


ң
WDDX wddx_deserialize