ң

shm_put_var

(PHP 3>= 3.0.6, PHP 4)

shm_put_var - shared-.

int shm_put_var (int shm_identifier, int variable_key, mixed variable)

variable variable_key . .

: Windows.


ң
shm_get_var shm_remove_var