ң

bzerrstr

(PHP 4 >= 4.0.4)

bzerrstr - bzip2.

string bzerrstr (resource bz)

bzip2-, ݣ bz .

. bzerrno() bzerror() .


ң
bzerror bzflush